Programy realizowane w przedszkolu:

 •  Cykl  edukacyjny „Kolekcja przedszkolaka”, który jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 • Anglojęzyczny projekt Summer Camps - interaktywne warsztaty w języku angielskim.
 • Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków Akademia Aquafresh. Dzieci uczą się jak dbać o ząbki i nie dopuścić do spotkania z Robaczkiem Próchniaczkiem.
 •  Autorski program do nauki matematyki dzieci 4 letnich "Magiczne liczby - matematyka dla Smyka".
 • Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” Celem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.
 •  Program edukacyjny Bezpieczny przedszkolak
 •  Program edukacyjny Wychowanie przez sztukę realizowany pod patronatem Akademii Teatralnej w Białymstoku.
 • "Smyk i telewizor" program edukacyjny. Celem programu jest uświadomienie i pokazanie dzieciom atrakcyjnych alternatyw dla telewizora.

 

Metody i techniki pracy z dzieckiem

 Naszym priorytetem jest wielostronne kształcenie Smyków i w związku z tym wykorzystujemy metody, które realizują cztery strategie nauczania/uczenia się - asocjacyjną, badawczą, eksponującą i operacyjną.

1. Asocjacyjna - strategia nastawiona na przyswajanie przez dzieci gotowej wiedzy. Odbywa się to poprzez:

 • pogadankę - ukierunkowana rozmowa, w której nauczyciel przewiduje odpowiedzi na zadawane dzieciom pytania,
 • pracę z książką - omawianie ilustracji, wykorzystywanie tekstu literackiego.

2. Badawcza - strategia polega na samodzielnym zdobywaniu przez dzieci wiedzy poprzez obserwację, rozwiązywanie problemów i zadań, ocenianie i wartościowanie zachowań. Stosujemy tutaj:

 • metody sytuacyjne - polegające na wprowadzaniu dzieci w konkretną sytuacje, którą muszą zrozumieć i podjąć działania w celu jej rozwiązania,
 • burzę mózgów - to giełda pomysłów zespołu rozwiązującego problem lub zadanie,
 • gry dydaktyczne - łączą zabawę z zadaniem i pewnymi regułami, których trzeba przestrzegać,
 • obserwację i pomiar - planowe i świadome spostrzeganie przedmiotów, zjawisk i procesów, obserwację prowadzi się w naturalnym środowisku lub pomieszczeniu.

3. Eksponująca - jest to strategia wyzwalania i pobudzania przeżyć dzieci poprzez muzykę, plastykę, dzieła sztuki oraz stosowanie metod ekspresji werbalnej, muzycznej i ruchowej. W tej grupie stosuje się:

 • metody impresyjne - dzieci uczestniczą w sytuacjach eksponujących wartości społeczne, moralne, estetyczne, naukowe, które wywołują przeżycia emocjonalne,
 • metody ekspresyjne - polegają na wyrażaniu własnych uczuć, przeżyć w konkretnej działalności oraz aktywności plastycznej, konstrukcyjnej, muzycznej, ruchowej i słownej.

4. Operacyjna - strategia oparta na różnych działaniach dzieci, takich jak doświadczenia, eksperymenty, zajęcia praktyczne, wytwórcze, gospodarcze i społecznie użyteczne. Metody operacyjne to:

 • metoda ćwiczeń utrwalających - polega na wielokrotnym powtarzaniu poznanych czynności w celu doprowadzenia do ich  automatyzacji i nawyków,
 • prace hodowlane w przedszkolu - polegają na aktywnym uczestnictwie dziecka w hodowli i pielęgnacji roślin i małych zwierząt,
 • prace społecznie użyteczne - metoda ta przyzwyczaja dzieci do dbałości o najbliższe otoczenie,
 • metoda stawiania zadań - pobudzanie aktywności psychoruchowej dzieci w sytuacjach wymagających działania w związku z problemem lub zadaniem.


Metody wspomagające rozwój dziecka

Realizując program wychowania przedszkolnego wykorzystujemy elementy wielu atrakcyjnych metod wspierających aktywność, samodzielność, zachęcających do twórczych poszukiwań, pozwalających na ukazanie zalet i walorów każdego dziecka.

 • Metoda projektu - pozwala dzieciom na samodzielne rozwijanie zainteresowań, podejmowanie aktywności badawczej nieograniczonej czasem.
 • Gimnastyka twórcza R. Labana - to improwizacja ruchowa bez pokazania wzorca ruchu przez nauczyciela. Ważna rolę odgrywa tu inwencja twórcza dzieci, ich pomysłowość, fantazja, doświadczenie ruchowe. Metoda ta daje możliwość rozwijania się w zakresie: wyczucia własnego ciała, wyczucia przestrzeni, wyczucia ciężaru ciała, doskonalenia płynności ruchu.
 • Metoda C. Orffa - kulturę fizyczną dziecka należy rozwijać w ścisłej korelacji z kultura rytmiczno - muzyczna oraz kulturą słowa. Dlatego nawiązuje się do tradycyjnych, zanikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji, prozy itp.
 • Pedagogika zabawy - proponuje ona działania dające dzieciom możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek i umiejętności wyzwala aktywność twórczą i ciekawość, ułatwia kontakty z innymi, ze sobą i otaczającą rzeczywistością. Metody te likwidują lęk, obawę i strach, napięcie mięśni oraz napięcia psychiczne, angażują w działanie cała osobę, wszystkie jej zmysły, wywalają twórcza aktywność, uczą współpracy z innymi.
 • Metoda A. i M. Kniessów - jest to rodzaj gimnastyki rytmicznej, twórczej, polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu. Głównymi elementami omawianej metody są: ruch, muzyka, rytm, przybory. Charakterystycznym dla metody Kniessów jest użycie do ćwiczeń ruchowych dwóch przyborów jednocześnie przez jedną osobę. W tej metodzie bardzo ogranicza się mówienie. Impulsem do podejmowania wszelkich form ruchu jest muzyka.
 • Metody relaksacyjne:
 1. Bajkoterapia - dostarcza dziecku wiedzy oraz pozytywnych wzorców zachowania, sprawia, że dziecko poznaje różne sposoby myślenia jak i działania, dzięki czemu potrafi sam stawić czoła problemom.
 2. Muzyka relaksacyjna - polega na słuchaniu krótkich utworów lub fragmentów odpowiednio dobranej muzyki. Pozwala redukować stres, lęk.
 3. Opowiadania relaksacyjne - dzieci słuchając opowiadania identyfikują się z bohaterami opowieści, wykonują wszystkie polecenia treningu odprężającego. Elementem sprzyjającym wywołaniu stanu relaksu, będzie cicha, spokojna muzyka jako akompaniament do opowiadania.